VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES V ZUŠ J. L. Bellu

OD 26. 10. 2020

IBA DIŠTANČNOU FORMOU VO VŠETKÝCH ODBOROCH

Riaditeľstvo ZUŠ J. L. Bellu oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov,
že sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu
podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania bude vyučovanie v skupinovej a individuálnej forme
vo všetkých odboroch (HO, VO, TO a LDO) prebiehať dištančnou formou.

Potrebné informácie a pokyny k dištančnému (on-line) vzdelávaniu budú priebežne
zverejňované na webovej stránke školy. 
Veríme, že sa nám to podarí opäť všetko zvládnuť.

 

  • 003.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 007.jpg
Free Joomla! templates by Engine Templates