Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") prerušujeme skupinový výchovno-vzdelávací proces na ZUŠ J. L. Bellu od 12. 10. 2020.

Z prezenčnej výučby prechádzame  na dištančné vzdelávanie, a to v tanečnom, výtvarnomliterárno-dramatickom odbore.

Žiaci v individuálnej forme vzdelávania majú výchovno-vzdelávací proces podľa riadneho rozvrhu,
nebudú sa zúčastňovať iba kolektívnych predmetov – hudobná náuka, zborový spev, komorné zoskupenia, orchester.

Predmet Hudobná náuka prechádza na dištančnú formu vzdelávania.

Na individuálny výchovno-vzdelávací proces do ZUŠ prichádzajú len žiaci základných škôl (1. - 9. ročník),
žiaci stredných škôl prechádzajú tiež na dištančnú formu vzdelávania.

Pokiaľ žiaci základných škôl budú hromadne doma (zavrú sa konkrétne triedy na istý čas), treba o tom informovať triedneho učiteľa,
ktorý vyučuje Vaše dieťa hudobný nástroj, aby mohol  vyučovaciu hodinu odučiť tiež dištančne.

O všetkých nariadeniach a opatreniach Vás budeme informovať.

Verím, že sa nám podarí opäť túto situáciu zvládnuť, prosím Vás o ústretovosť a pochopenie.

S úctou a prianím pevného zdravia

PaedDr. Eva Hollá DiS.art

riaditeľka školy

  • 004.jpg
  • 003.jpg
  • 007.jpg
  • 005.jpg
  • 002.jpg
Free Joomla! templates by Engine Templates